SFS 2010:1581 Förordning om ändring i kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

101581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1970:344) om
kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav

för förare av större fritidsbåtar ska ha följande lydelse.

1 §

1

Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en

största bredd av minst fyra meter, får föras endast av den som har avlagt
skepparexamen enligt kungörelsen (1960:488) om lägre nautisk och maskin-
teknisk utbildning, har examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk
linje vid sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som Transportsty-
relsen bestämmer.

Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från första stycket i

den mån kravet på sjösäkerhet inte åsidosätts. Styrelsen får meddela före-
skrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1175.

SFS 2010:1581

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010