SFS 2010:1582 Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

101582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd
till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg
m.m.;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1974:235) om tillstånd till

sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1

Fråga om undantag i visst fall från bestämmelserna i förordningen den

10 november 1724 angående främmandes Fahrt på Swerige och Finland och
i förklaringen den 28 februari 1726 över denna förordning om förbud mot
sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg prövas av Transportstyrelsen.

Om undantag i fråga om fartyg, som är registrerade i vissa främmande

länder, finns särskilda överenskommelser. Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag enligt för-
sta stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1176.

SFS 2010:1582

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010