SFS 2010:1583 Förordning om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

101583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg
för sjöfolk;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1979:38) om läkarintyg för

sjöfolk ska ha följande lydelse.

6 §

1

Ytterligare föreskrifter om kraven på syn- och hörselförmåga får med-

delas av Transportstyrelsen efter att Socialstyrelsen har hörts.

Transportstyrelsen får i enskilda fall efter att Socialstyrelsen har hörts be-

sluta om undantag från föreskrifter som meddelats enligt första stycket. Sty-
relsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om
undantag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1105.

SFS 2010:1583

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010