SFS 2010:1584 Förordning om ändring i containerförordningen (1980:640)

101584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i containerförordningen (1980:640);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 16 § containerförordningen (1980:640) ska ha

följande lydelse.

16 §

1

Transportstyrelsen får meddela

1. föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt containerlagen (1980:152) och

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

2. ytterligare föreskrifter i de frågor som anges i containerlagen och denna

förordning.

Rör föreskrifterna frågor om sådan kontroll som utförs av Tullverket ska

Transportstyrelsen höra Tullverket innan föreskrifterna meddelas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1106.

SFS 2010:1584

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010