SFS 2010:1585 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

101585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mönstringsförordningen (1984:831);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 15 § mönstringsförordningen (1984:831) ska

ha följande lydelse.

15 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn

och ärendehandläggning enligt mönstringslagen (1983:929) och enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1992:357.

SFS 2010:1585

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010