SFS 2010:1586 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

101586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att det i sjötrafikförordningen (1986:300) ska infö-

ras en ny paragraf, 5 kap. 4 §, av följande lydelse.

5 kap.

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för styrelsens

tillsyn och ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1586

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;