SFS 2010:1587 Förordning om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

101587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1165) om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1990:1165) om säkerhet vid

tunnelbana och spårväg ska ha följande lydelse.

7 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och

ärendehandläggning enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten
av lagen och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1158.

SFS 2010:1587

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010