SFS 2010:1589 Förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

101589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1279) med
bemyndigande att meddela föreskrifter och andra
beslut enligt sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:1279) med bemyndigande

att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

1 ska ha

följande lydelse.

1 §

Sjöfartsverket får lämna medgivande enligt 1 kap. 1 b § första stycket

sjölagen (1994:1009).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
� prejning och visitering enligt 6 kap. 3 § sjölagen,
� skyldighet att medföra ett exemplar av sjölagen samt vissa skeppshand-

lingar enligt 6 kap. 4 § sjölagen,

� undantag från skyldigheten att föra dagbok enligt 18 kap. 1 § sjölagen

och om avgifter för prövning av en ansökan om undantag, samt

� dagbok enligt 18 kap. 4 § sjölagen.
Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Rikspolisstyrel-

sen, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningen 2008:1121.

SFS 2010:1589

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010