SFS 2010:1590 Förordning om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

101590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider
vid vissa vägtransporter inom landet;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1994:1297) om vilotider

vid vissa vägtransporter inom landet ska ha följande lydelse.

11 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall

besluta om undantag från denna förordning. Undantag får förenas med sär-
skilda villkor.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en

ansökan om undantag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1182.

SFS 2010:1590

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010