SFS 2010:1591 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

101591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 7 § yrkestrafikförordningen (1998:779)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

7 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och

ärendehandläggning enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:663.

SFS 2010:1591

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010