SFS 2010:1593 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

101593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1998:786) om internatio-

nella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
ska ha följande lydelse.

10 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning

av en ansökan enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:665.

SFS 2010:1593

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010