SFS 2010:1594 Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

101594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:978) om
trafikskolor;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1998:978) om trafikskolor

ska ha följande lydelse.

12 §

1

Ytterligare föreskrifter om trafikskolor, om utbildning vid sådana

skolor och om kompetenskrav enligt 3 § får meddelas av Transportstyrelsen.
Styrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärende-
handläggning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1145.

SFS 2010:1594

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010