SFS 2010:1595 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

101595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)
dels att 8 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 14 §, av föl-

jande lydelse.

8 kap.

13 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn

och ärendehandläggning enligt körkortslagen (1998:488) och enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

14 §

Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som till-

hör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige
eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för ut-
färdande av körkort.

Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Transportstyrelsen lämna upp-

gifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs
för tillämpningen av första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:666.

SFS 2010:1595

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010