SFS 2010:1596 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

101596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 13 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 11 §, av föl-

jande lydelse.

13 kap.

10 §

1

Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt förordningen i följan-

de fall. Bestämmelserna i 10�13 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller i
tillämpliga delar.

�rendeslag

Avgiftsklass

1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap. 84 §)

6

2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §)

4

3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §)

3

4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §)

Om bredden är högst 450 centimeter

2

Om bredden överstiger 450 centimeter

3

5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §)

Om längden är högst 35 meter

2

Om längden överstiger 35 meter

3

6. �renden om undantag för visst ändamål avseende fordon som
används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §)

1

7. �vriga undantag (13 kap. 3 §)

4

1 Senaste lydelse 2001:667.

SFS 2010:1596

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1596

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 3�5

som kräver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.

11 §

Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av

ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)