SFS 2010:1597 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

101597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav

för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner ska ha följande lydelse.

9 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning

för EG-typgodkännande och ansökan om undantag samt tillsyn enligt 12 §
lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1197.

SFS 2010:1597

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010