SFS 2010:1598 Förordning om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

101598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:215) om
lotsavgifter;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1999:215) om lotsavgifter

ska ha följande lydelse.

9 §

1

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om ersättning för sådana kost-

nader som avses i 4 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av

ansökan om undantag från skyldighet att anlita lots enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av 5 § förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1110.

SFS 2010:1598

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010