SFS 2010:1599 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

101599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels att 1 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 6 §, 20 kap. 1 och 5 §§ samt bi-

laga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 6 kap. 17 och

18 §§, 7 kap. 8 a §, 8 kap. 17 § och 14 kap. 9 § samt närmast före 6 kap. 17 §
och 14 kap. 9 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av lagen

(2001:558) om vägtrafikregister.

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen

(1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under ut-
bildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av
fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning.

6 kap.

Vägtrafikregisteravgift

17 §

För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släp-

vagn som registrerats ska en årlig vägtrafikregisteravgift tas ut.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än

en tung terrängvagn ska en engångsavgift för registerhållningen tas ut. Väg-
trafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat ter-
rängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften
för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon
ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen
upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i
samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikre-
gisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett
skatteår eller en del av ett skatteår.

1 Senaste lydelse 2009:218. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2010:1599

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1599

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt

ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit
skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska
inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren
genom brott och inte anträffats därefter.

18 §

Skyldig att betala avgift enligt 17 § är den som i vägtrafikregistret är

antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. I fråga om sådan
avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1�7, 9 och
10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2�4 §§ vägtrafik-
skattelagen (2006:227) och 6�9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om

fordonsskatt inte ska betalas.

7 kap.

8 a §

För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt utom

vid tillfällig registrering enligt 21�23 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikre-
gister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid re-
gistreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta
inte sker, när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 9 § tas av-
giften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestra-
fiklagen (1998:490).

För skyltavgifter tillämpas 6 kap. 18 § på motsvarande sätt.

8 kap.

17 §

När ett fordon ställs på ska en påställningsavgift tas ut. Avgiften tas

inte ut första gången ett fordon ställs på.

Påställningsavgiften tas ut i samband med att fordonsskatt tas ut. Om for-

donet inte är fordonsskattepliktigt, eller om det är befriat från fordonsskatt,
ska påställningsavgiften tas ut i samband med att vägtrafikregisteravgift en-
ligt 6 kap. 17 § tas ut. Har vägtrafikregisteravgift redan tagits ut för året eller
har engångsavgift för registerhållningen tagits ut, tas påställningsavgiften ut
för sig. Påställningsavgiften för traktorer tas också ut för sig.

För påställningsavgiften tillämpas 6 kap. 18 § på motsvarande sätt.

14 kap.

5 §

2

En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst kalenderår får an-

vändas även efter det årets utgång, så länge saluvagnslicensen gäller, om
innehavaren årligen betalar vägtrafikregisteravgift enligt 9 § samt betalar
saluvagnsskatt och håller fordonen trafikförsäkrade.

2 Senaste lydelse 2007:1112.

background image

3

SFS 2010:1599

Avgifter

9 §

För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagns-

skylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift. En sådan avgift ska däref-
ter årligen under december månad för det följande året betalas för varje for-
don som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafik-

skattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 1�7, 9 och 10 §§,
5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2�4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10
och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om

saluvagnskatt inte ska betalas.

18 kap.

6 §

3

Beslutsmyndigheten får efter omprövning ändra ett beslut som avses i

5 §. En begäran om omprövning ska ha kommit in till beslutsmyndigheten
inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som avses i 5 § får också om-
prövas på initiativ av beslutsmyndigheten inom två månader från dagen för
beslutet.

Första stycket gäller inte avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap. 8 a § och

8 kap. 17 § och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som av-
ses i 14 kap. 9 § och som tas ut i samband med saluvagnsskatt.

20 kap.

1 §

4

Transportstyrelsen får meddela

1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap.

8 a §, 8 kap. 17 § och 14 kap. 9 §,

2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registre-

ringsskyltar och särskilda fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt
lagen (2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen,

3. föreskrifter för verkställigheten av lagen om vägtrafikregister och

denna förordning,

4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i

denna förordning.

Föreskrifterna meddelas efter hörande av
1. Rikspolisstyrelsen i frågor som avser polismyndigheters verksamhet,
2. Tullverket i frågor som avser verkets verksamhet,
3. Försvarsmakten i frågor som avser registrering av fordon som förs över

från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och

4. Utrikesdepartementet i frågor som avser avgifter för skyltar för be-

skickningsfordon.

3 Senaste lydelse 2005:1229.

4 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

4

SFS 2010:1599

5 §

5

Skatteverket får efter överenskommelse med Transportstyrelsen med-

dela föreskrifter om anmälan enligt 6 kap. 3 § första stycket 3, 10 kap. 3 §
andra stycket och 10 kap. 13 § om ändrad användning av fordon samt om
uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

5

SFS 2010:1599

Bilaga 1

6

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

3. Allmänna uppgifter

Avgifter
� vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för tunga fordon
� övriga avgifter som rör fordon
Avregistrering

7. Ursprungskontroll

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

Avgifter
Efterlysning

6 Senaste lydelse 2010:76

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010