SFS 2010:1600 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

101600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:651) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

4 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall

medge undantag som avses i 4 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan
om undantag.

Föreskrifter om undantag får meddelas endast om det finns särskilda skäl

och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller beslut om
undantag i enskilda fall. Om fordons skatteplikt påverkas krävs dock synner-
liga skäl för undantag.

Undantag får förenas med villkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1137.

SFS 2010:1600

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010