SFS 2010:1601 Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

101601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1084) om buller
från viss utomhusutrustning;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2001:1084) om buller från

viss utomhusutrustning ska ha följande lydelse.

11 §

1

Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som be-

hövs för att utrustning ska uppfylla de krav som ställs i denna förordning.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter finns i förordningen

(1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila
maskiner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1198.

SFS 2010:1601

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010