SFS 2010:1602 Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

101602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 10, 13 och 15 §§ förordningen (2001:1085) om

motorfordons avgasrening ska ha följande lydelse.

10 §

En avgift för kontroll av hållbarhetskraven ska tas ut av tillverkaren

för varje nyregistrerad personbil och varje nyregistrerat lastfordon.

13 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall

besluta om undantag i enlighet med 21 § lagen (2001:1080) om motorfor-
dons avgasrening och motorbränslen. Föreskrifter eller beslut om undantag i
enskilda fall som gäller krav på och kontroll av sådan mätutrustning som an-
vänds vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk får dock meddelas
eller beslutas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

15 §

2

Transportstyrelsen får meddela

1. ytterligare föreskrifter för prövning i samband med indelning i miljö-

klasser, och

2. föreskrifter om avgifter för kontroll av hållbarhetskrav och annan till-

syn, prövning i samband med typgodkännande och miljöklassindelning samt
prövning av undantag enligt 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons av-
gasrening och motorbränslen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1199. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2008:1199.

SFS 2010:1602

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010