SFS 2010:1603 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

101603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 38 § fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) ska ha följande lydelse.

4 kap.

38 §

1

Kravet i 3 kap. 16 § första stycket fartygssäkerhetslagen (2003:364)

gäller inte fartyg som går i inre fart.

Medgivande enligt 3 kap. 16 § andra stycket fartygssäkerhetslagen lämnas

av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
1. fartygs bemanning,
2. att säkerhetsbesättning ska fastställas även för andra fartyg än sådana

som avses i 3 kap. 10 § samma lag,

3. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt

(bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning
enligt 3 kap. 10 § samma lag, och

4. avgifter till staten för prövning av ansökan om behörighetsbevis och

annan ärendehandläggning som avser rätt att föra fartyg eller tjänstgöra på
fartyg.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:484.

SFS 2010:1603

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010