SFS 2010:1604 Förordning om ändring i förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

101604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:439) om lastning
och lossning av bulkfartyg;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2003:439) om lastning och

lossning av bulkfartyg ska ha följande lydelse.

3 §

1

Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser-

na i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg, och bestäm-
melser som har meddelats med stöd av den lagen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsynen och om avgifter

för denna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1138.

SFS 2010:1604

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010