SFS 2010:1605 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

101605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att det i järnvägsförordningen (2004:526) ska in-

föras en ny bestämmelse, 6 kap. 2 a §, av följande lydelse.

6 kap.

2 a §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn,

registrering och ärendehandläggning enligt järnvägslagen (2004:519) och
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den

23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

1, och

2. Kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om

antagande av en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbe-
dömning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/49/EG

2.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).

2 EUT L 108, 29.4.2009, s. 4 (Celex 32009R0352).

SFS 2010:1605

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010