SFS 2010:1606 Förordning om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

101606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1169) om
vägtransportledare;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2004:1169) om väg-

transportledare ska ha följande lydelse.

14 §

1

Transportstyrelsen får efter att ha hört Rikspolisstyrelsen meddela

1. ytterligare föreskrifter om grundutbildning och fortbildning av väg-

transportledare,

2. ytterligare föreskrifter om vägtransportledares klädsel,
3. föreskrifter om vägtransportledares utrustning,
4. föreskrifter om utrustning och utmärkning av vägtransportledares for-

don, samt

5. föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1167) om vägtransport-

ledare samt denna förordning.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för pröv-

ning av tillstånd enligt 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1146.

SFS 2010:1606

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010