SFS 2010:1607 Förordning om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

101607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid
vid visst vägtransportarbete;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2005:399) om arbets-

tid vid visst vägtransportarbete ska ha följande lydelse.

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2005:395)

om arbetstid vid visst vägtransportarbete och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, och

2. för verkställighet av lagen.

2 §

Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt 25 och

26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska sändas
till Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut varigenom någon har påförts
övertidsavgift enligt samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1607

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010