SFS 2010:1608 Förordning om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

101608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet
i vägtunnlar;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 35 § och rubriken närmast före 35 § förord-

ningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar ska ha följande lydelse.

Bemyndiganden

35 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2006:418)

om säkerhet i vägtunnlar och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen, och

2. för verkställighet av lagen och denna förordning.
Föreskrifter för verkställigheten meddelas efter att Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap och Trafikverket har hörts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:153.

SFS 2010:1608

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010