SFS 2010:1609 Förordning om ändring i förordningen (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

101609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:59) om
elektroniska vägavgiftssystem;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:59) om elektroniska

vägavgiftssystem ska ha följande lydelse.

2 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem för att göra det möj-

ligt att använda standardiserad utrustning i fordonen, och

2. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2007:58)

om elektroniska vägavgiftssystem och enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1171.

SFS 2010:1609

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010