SFS 2010:1611 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

101611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om yrkes-

förarkompetens ska ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och

ärendehandläggning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:729.

SFS 2010:1611

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010