SFS 2010:1612 Förordning om ändring i förordningen (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

101612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:770) om
tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid
internationell järnvägstrafik;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2008:770) om till-

synsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik ska ha
följande lydelse.

1 §

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2008:475) om

kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om avgifter för tillsyn enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid

internationell järnvägstrafik och enligt föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen,

2. för verkställighet av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1612

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010