SFS 2010:1613 Förordning om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

101613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1411) om
försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (2008:1411) om för-

söksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska ha följande lydelse.

2 §

1

Transportstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift av den som ansöker

om att få delta i försöksverksamhet enligt lagen (1998:489) om försöksverk-
samhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Ytterligare avgifter ska under
villkorstiden tas ut av den som deltar i verksamheten.

4 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om storleken på de avgif-

ter som avses i 2 § och när de ska betalas.

Avgifterna ska beräknas så att de ger full kostnadstäckning för Transport-

styrelsens kostnader till följd av försöksverksamheten med villkorlig kör-
kortsåterkallelse. Avgifterna ska vara lika över hela landet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1371.

2 Senaste lydelse 2009:1371.

SFS 2010:1613

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010