SFS 2010:1614 Förordning om ändring i starkströmsförordningen (2009:22)

101614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i starkströmsförordningen (2009:22);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 20 § starkströmsförordningen (2009:22) ska ha

följande lydelse.

20 §

Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta om undantag från bestämmelserna i 4�8 och 10 §§, 13 § första
stycket och 14 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilt fall besluta

om undantag från 13 § andra stycket. Styrelsen får också meddela föreskrif-
ter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1614

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010