SFS 2010:1615 Förordning om ändring i förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

101615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:186) om
utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2009:186) om utbildning

till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar ska ha följande
lydelse.

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
2. utbildningens innehåll,
3. kompetenskrav hos utbildare,
4. anordnande av kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terräng-

hjuling,

5. tillsyn över utbildningsverksamheten och kunskapsproven, och
6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2009:121) om

utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställighet av lagen

(2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terräng-
hjulingar och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1615

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010