SFS 2010:1616 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

101616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 4 och 16 §§ fordonsförordningen

(2009:211) ska ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrif-

ter om avgifter för upprättande av bedömningsrapporter enligt 7 kap. 6 §.
Föreskrifterna meddelas efter att Ekonomistyrningsverket har hörts.

16 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om fordons beskaffenhet och utrustning,
2. om omfattningen av den kontroll som avses i denna förordning,
3. om omfattningen av den kontroll av polisman som avses i 2 kap. 11 §

fordonslagen (2002:574),

4. om den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen

hos besiktningsorgan och provningsorgan enligt fordonslagen samt sådana
verkstäder som anges i 6 kap. 17 §,

5. om certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kom-

petens som krävs för sådan certifiering,

6. om erkännande av utbildning och yrkesverksamhet i enlighet med 3 e §

tredje stycket,

7. om tekniska tjänster,
8. om tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen, denna förordning och

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning,

9. om tillverkares tillhandahållande av information,
10. om skyldighet för besiktningsorgan att rapportera genomförande och

utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för full-
görande av tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen,

11. om avgifter för tillsyn enligt 5 kap. 3 a–c §§ fordonslagen och ärende-

handläggning enligt den lagen och enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen,

12. om besiktningsorganens förande av protokoll och dokumentations-

skyldighet i fråga om fordonsbesiktning,

1 Senaste lydelse 2010:75. Ändringen innebär bl.a. att första och andra styckena upp-
hävs.

2 Senaste lydelse 2010:75.

SFS 2010:1616

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1616

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

13. om sådan underrättelseskyldighet för besiktningsorgan som avses i

4 kap. 5 § fordonslagen,

14. som i övrigt behövs för verkställigheten av fordonslagen och av denna

förordning.

Transportstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om att
1. vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk, saluföras eller

användas endast om de är märkta enligt styrelsens föreskrifter eller är av en
typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,

2. förfarandet med nationellt typgodkännande under en övergångsperiod

får tillämpas även för andra fordon än sådana som anges i 3 kap. 4 §, och

3. tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)