SFS 2010:1617 Förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

101617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid vissa internationella
vägtransporter;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:185) om arbetsför-

hållanden vid vissa internationella vägtransporter

dels att rubriken närmast före 24 § ska utgå,
dels att nuvarande 20�24 §§ ska betecknas 30�34 §§,
dels att 7, 10, 17, 19, de nya 30�32 och 34 §§ samt rubrikerna närmast fö-

re 17 och 19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas elva nya paragrafer, 17 a och 20�

29 §§ och närmast efter 18 a § och närmast före de nya 21, 31, 32 och 34 §§
nya rubriker samt en ny bilaga av följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny rubrik närmast före den nya

33 § som ska lyda ⬝�verklaganden⬝.

7 §

1

Utöver vad som följer av bestämmelserna i körkortslagen (1998:488)

och körkortsförordningen (1998:980) ska kraven på yrkeskompetens i artikel
5.1 b andra strecksatsen och 5.2 andra stycket c i AETR för Sveriges del an-
ses uppfyllda av den som blivit godkänd vid ett skriftligt prov för förare av
fordon avsedda för gods- eller persontransporter på väg anordnat av

1. Trafikverket, eller
2. gymnasieskola, fristående gymnasieskola eller komvux där eleven un-

dervisats på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit föremål för sam-
råd enligt 8 kap. 4 § körkortsförordningen.

Transportstyrelsen ska utfärda bevis på yrkeskompetens till förare som

uppfyller kravet i första stycket.

10 §

2

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller på väg är polismyn-

dighet och behörig kontrolltjänsteman är polisman eller bilinspektör.

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller i företags lokaler är

Transportstyrelsen och behörig kontrolltjänsteman är tjänsteman vid styrel-
sen med särskilt förordnande.

1 Senaste lydelse 2008:1161.

2 Senaste lydelse 2004:866.

SFS 2010:1617

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1617

�verföring av information

17 §

3

Rikspolisstyrelsen ska senast den 31 mars varje år, i fråga om kon-

troller på väg, förse Transportstyrelsen med uppgifter om antalet förare på
vägar som blivit kontrollerade av polisen under föregående år, antalet dags-
verken, antalet förelägganden av ordningsbot och antalet anmälda överträ-
delser.

17 a §

Skatteverket ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgif-

ter som styrelsen behöver för sin prövning eller kontroll.

Straff och sanktionsavgifter

Straff

19 §

4

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsam-

het bryter mot

1. artikel 5, 6, 7.1, 7.3, 8.1�8.3 eller 9 andra meningen i AETR, 11.1, 11.2

eller 11.4 i bilagan, 8 § eller 9 § jämförd med artikel 10.1 i AETR eller mot
de villkor som har beslutats enligt 9 §, eller

2. förbud att bruka fordon enligt 18 § andra stycket eller 18 a § andra

stycket.

20 §

Till penningböter döms den som utan lov uppsåtligen avlägsnar plom-

beringar av färdskrivarutrustning enligt punkt V.B i underbilaga 1 till
AETR.

Sanktionsavgifter

21 §

Sanktionsavgift ska påföras

1. den arbetsgivare som bryter mot artikel 10.2 eller 11.3 i AETR, och
2. den näringsidkare som bryter mot artikel 10.3 i AETR.
Sanktionsavgift enligt första stycket 2 och avsnitt 2 i bilagan ska påföras

bara om kontrollmyndigheten inte har fått del av efterfrågade uppgifter i så-
dan grad, eller om uppgifterna har varit så bristfälliga, att en företagskontroll
inte har kunnat genomföras. I fråga om den totala avgiftens storlek för över-
trädelsen ska 25 § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt.

22 §

I de fall som avses i 19 § ska sanktionsavgift påföras arbetsgivaren

om denne inte gjort vad som har ankommit på honom eller henne för att hin-
dra överträdelsen.

Det som sägs i första stycket om arbetsgivare ska i stället gälla annan nä-

ringsidkare om överträdelsen skett i dennes transportverksamhet.

23 §

Den avgiftsskyldige ska helt eller delvis befrias från sanktionsavgift

om det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid prövning-
en av denna fråga ska det särskilt beaktas

3 Senaste lydelse 2008:1161.

4 Senaste lydelse 2005:20.

background image

3

SFS 2010:1617

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgifts-

skyldige inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne
och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgifts-

skyldige varken kunnat eller bort förutse och inte heller kunnat påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle

inträffa.

24 §

Frågor om påförande av sanktionsavgift prövas av Transportstyrel-

sen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Innan sanktionsavgift påförs någon ska denne ges tillfälle att yttra sig.

25 §

Sanktionsavgift enligt 21 och 22 §§ ska påföras med de belopp som

anges i bilagan till denna förordning.

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt för flera överträdelser får det

sammanlagda beloppet uppgå till högst tvåhundratusen kronor och får inte
överstiga tio procent av näringsidkarens eller arbetsgivarens årsomsättning.
�&rsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår.
Om överträdelsen har skett under det första verksamhetsåret eller om uppgif-
ter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen
uppskattas.

26 §

Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet

har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.

27 §

När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft får det verk-

ställas enligt utsökningsbalken.

28 §

Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har

getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta
om avgift har uppfyllts.

29 §

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verk-

ställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

30 §

5

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-
brott eller om sanktionsavgift kan påföras enligt förordningen.

Underrättelser

31 §

6

En kopia av dom eller slutligt beslut i ett mål om ansvar eller påfö-

rande av sanktionsavgift enligt denna förordning ska av domstolen sändas
till Transportstyrelsen.

5 Senaste lydelse av tidigare 20 § 2004:866.

6 Senaste lydelse av tidigare 21 § 2009:1363.

background image

4

SFS 2010:1617

Hindrande av fortsatt färd

32 §

7

En polisman ska hindra fortsatt färd med ett fordon som sker i strid

mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd
av förordningen, om den fortsatta färden skulle medföra en påtaglig fara för
trafiksäkerheten eller annars utgöra en väsentlig olägenhet.

Bemyndiganden

34 §

8

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. verkställigheten av denna förordning, och
2. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning en-

ligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter att Rikspolisstyrelsen har

hörts.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse av tidigare 22 § 2004:866.

8 Senaste lydelse av tidigare 24 § 2008:1161.

background image

5

SFS 2010:1617

Bilaga

1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 §§

�verträdelser av AETR

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift
i kronor

1

Artikel 5

Inte iakttagit regler om lägsta ålder

2 000

2

Artikel 6

Inte iakttagit regler om körtid

4 000

3

Artikel 7

Inte iakttagit regler om raster

4 000

4

Artikel 8.1�
8.2

Inte iakttagit regler om dygnsvila

4 000

5

Artikel 8.3

Inte iakttagit regler om veckovila

4 000

6

Artikel 9
andra
meningen

Inte redovisat avsteg från bestämmelser i
AETR på diagramblad eller tjänstgörings-
lista

2 000

7

8 eller 9 §
jfr med art.
10.1

Inte iakttagit regler om hur färdskrivare
ska vara installerade och användas

4 000

8

8 eller 9 §
jfr med art.
10.1 b, c

Inte fört in uppgifter på diagramblad eller i
dagrapport

4 000

9

8 eller 9 §
jfr med art.
10.1 d

Inte kunnat uppvisa diagramblad eller
dagrapport

4 000

10

8 eller 9 §
jfr med art.
10.1 e

Inte iakttagit regler om reparation av färd-
skrivare

2 000

11

Artikel 11.1
i bilagan

Använt skadade eller smutsiga diagram-
blad

1 000

12

Artikel 11.2
i bilagan

Diagramblad inte använt, dubbeltecknat
eller har tagits ut

4 000

13

Artikel 11.2
i bilagan

Inte registrerat tidsperioder manuellt eller
automatiskt

4 000

14

Artikel 11.4
i bilagan

Inte kunnat uppvisa diagramblad

4 000

15

Artikel 10.2

Inte lämnat ut diagramblad

4 000

16

Artikel 11.3

Inte iakttagit regler om förbud mot vissa
typer av betalning

4 000

17

Artikel 10.3

Inte förvarat eller visat upp diagramblad
och sanktionsavgift enligt avsnitt 2 kan
inte påföras

4 000

background image

6

SFS 2010:1617

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

�verträdelser av denna förordning

2. Sanktionsavgifter då företagskontroll inte har kunnat genomföras

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift
i kronor

1

18 § andra stycket

Inte undantagen transport
efter utebliven besiktning av
färdskrivarutrustning

4 000

2

18 a § andra stycket

Inte undantagen transport
då färdskrivarutrustningen
visats ha brister

4 000

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per for-
don som används i
transportverksamhet
som omfattas av förord-
ning (EG) nr 561/2006

Artikel 10.3 i AETR

Inte iakttagit regler om
att förvara eller visa upp
diagramblad för behörig
kontrolltjänsteman

20 000