SFS 2010:1618 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

101618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (1998:779)

ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

1

Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan vara

av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av
taxiförarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legiti-
mationen ska återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelse har skett i trafikutövning-

en ska Transportstyrelsen anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten.

Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt 19 § förord-

ningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella väg-
transporter och 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m. som upptäcks vid kontroll i företags lokaler, om
sanktionsavgift kan påföras enligt nämnda författningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1367.

SFS 2010:1618

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010