SFS 2010:1619 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

101619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels att 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 8 §, och när-

mast före 3 kap. 8 § en ny rubrik samt en ny bilaga, bilaga 7, av följande ly-
delse.

2 kap.

1 §

1

I vägtrafikregistret ska föras in de uppgifter som framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafikregistrering,
4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,
6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis, och
7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider.

3 kap.

Uppgifter om registreringen av kontroller av kör- och vilotider

8 §

Uppgifter om någon som inte längre bedriver verksamhet som omfattas

av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter
det att verksamheten upphörde. Uppgifter om någon som bedriver verksam-
het som inte omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur regist-
ret omedelbart.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i bilaga 7.

4 kap.

1 §

2

Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp vad gäller

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första

stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret med un-

1 Senaste lydelse 2009:1370.

2 Senaste lydelse 2009:939.

SFS 2010:1619

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1619

dantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbe-
håll om återtaganderätt,

2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet,

återkallelsegrund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är

förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2
punkten 6,

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med

körkortsnummer eller motsvarande,

3. yrkestrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitima-
tion,

b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är

förenade med datum,

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutda-

tum för giltigheten av sådana kort,

4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer eller ärendenummer,
b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och

som är förenade med datum,

5. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller orga-

nisationsnummer,

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är

förenade med datum,

6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samord-

ningsnummer och serienummer,

7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn,

b) datum för kontroller i företags lokaler,
c) företags riskvärde,
d) typ av transportverksamhet.
Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp

begränsats enligt 5 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2010:1619

Bilaga 7

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av kontroller av kör- och

vilotider följande uppgifter föras in.

Uppgifter

1. Kontrollobjekt

2. Verksamhetsuppgifter

3. Fordonsuppgifter

Fullständigt namn eller firma
Personnummer, organisationsnum-
mer, samordningsnummer eller mot-
svarande
För fysisk person: folkbokförings-
adress, eller om han eller hon inte är
folkbokförd, annan adress i landet
För juridisk person: adress i landet

Typ av transportverksamhet
� internationell eller nationell
� passagerar- eller godstransport
� transport för egen eller annans räk-
ning eller mot betalning eller annan
ersättning

Uppgift om F-skattsedel

Uppgift om att företag inte längre
omfattas av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 561/2006
av den 15 mars 2006 om harmonise-
ring av viss sociallagstiftning på
vägtransportområdet och om änd-
ring av rådets förordningar (EEG) nr
3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt
om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 3820/85

Registreringsnummer för fordon
som används i transportverksamhet
som omfattas av förordning (EG) nr
561/2006

Typ av färdskrivare

background image

4

SFS 2010:1619

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4. Belastningsuppgifter

5. Uppgifter om kontroller av företag

6. �vriga uppgifter

Uppgifter om överträdelser av för-
ordning (EG) nr 561/2006 och rådets
förordning (EEG) nr 3821/85 av den
20 december 1985 om färdskrivare
vid vägtransporter
� antal överträdelser
� överträdelsernas allvarlighetsgrad
� datum för överträdelsen

Uppgift om ett företags riskvärde

Belastningsuppgiften ska gallras
fem år efter det att uppgiften fördes
in i registret

Uppgiften ska gallras när en ny upp-
gift registreras

Antal kontrollerade arbetsdagar

Datum för kontroll

Utfall av kontroll
� utan anmärkning
� beslut om sanktionsavgift
� beslut om sanktionsavgift och att
initiera tillsyn

Uppgiften ska gallras tio år efter det
att uppgiften fördes in i registret

Uppgiften ska gallras tio år efter det
att uppgiften fördes in i registret

Uppgiften ska gallras tio år efter det
att uppgiften fördes in i registret

Uppgifter som behövs av adminis-
trativa skäl för kontroller av kör- och
vilotider i företag