SFS 2010:1620 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

101620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

1

dels att 10 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 9 kap. 9�11 §§ och 10 kap. 11�13 §§ ska betecknas

9 kap. 8�10 §§ respektive 10 kap. 14�16 §§,

dels att 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 5�7 §§, 10 kap. 2 och 3 §§

samt de nya 9 kap. 8�10 §§ och 10 kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 11, 12 och 13 §§ ska sättas när-

mast före 10 kap. 14, 15 respektive 16 §§,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 2 a §,

9 kap. 11 § och 10 kap. 11�13 §§, närmast före 10 kap. 11 § en ny rubrik
samt en ny bilaga av följande lydelse.

7 kap.

1 §

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller på väg är polismyn-

dighet och behörig kontrolltjänsteman är polisman eller bilinspektör.

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller i företags lokaler är

Transportstyrelsen och behörig kontrolltjänsteman är tjänsteman vid styrel-
sen med särskilt förordnande.

2 §

2

Kontroller ska ske regelbundet, både på vägarna och i företagens loka-

ler, på sådant sätt att de varje år täcker minst tre procent av arbetsdagarna för
förare av fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och
(EEG) nr 3821/85. Av de kontrollerade arbetsdagarna ska minst 30 procent
kontrolleras på vägarna och minst 50 procent i företagens lokaler.

Transportstyrelsen ansvarar för att det finns en enhetlig tillsynsstrategi för

sådana kontroller.

1 Senaste lydelse av 10 kap. 4 § 2009:1374.

2 Senaste lydelse 2008:1288.

SFS 2010:1620

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1620

8 kap.

2 §

3

Rikspolisstyrelsen ska senast den 15 februari varje år förse Transport-

styrelsen med de uppgifter om kontroller på väg som styrelsen behöver för
att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt 1 § i fråga om artikel 17.2 i för-
ordning (EG) nr 561/2006. Uppgifterna ska vara indelade i följande katego-
rier:

1. Typ av väg, som kan vara motorväg, riksväg eller annan väg, samt vil-

ket land det kontrollerade fordonet är registrerat i.

2. Typ av färdskrivare, analog eller digital.
Rikspolisstyrelsen ska samtidigt upplysa om hur många färdskrivare som

har kontrollerats vid vägkontroller under det föregående året samt antalet
konstaterade överträdelser mot bestämmelserna i 9 kap. 1�5 §§ i denna för-
ordning och vad dessa överträdelser bestått i.

2 a §

Skatteverket ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgif-

ter som styrelsen behöver för sin prövning eller kontroll.

9 kap.

5 §

4

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsam-

het bryter mot

1. artikel 6, 7 första stycket, 8.1�8.6, 8.6 a första stycket eller 12 andra

meningen i förordning (EG) nr 561/2006,

2. artikel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1�15.3, 15.5, 15.5 a, 15.7, 16.1 an-

dra stycket, 16.2 eller 16.3 första�tredje styckena i förordning (EEG) nr
3821/85,

3. 5 kap. 4 eller 5 §, eller
4. förbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 § andra stycket eller 6 §

andra stycket.

Till straff enligt första stycket 2 för brott mot artikel 3.1 i förordning

(EEG) nr 3821/85 ska inte dömas om fordonet är utrustat med färdskrivare i
enlighet med 2 kap. 1 §.

Bestämmelser om att påföra sanktionsavgift för vissa överträdelser som

har begåtts utanför Sverige finns i 9 §.

6 §

5

Sanktionsavgift ska påföras den arbetsgivare som bryter mot artikel

14.1 eller 16.1 första stycket i förordning (EEG) nr 3821/85.

7 §

6

Sanktionsavgift ska påföras den näringsidkare som bryter mot

1. artikel 10.1, 10.2 eller 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006,
2. artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 3821/85,
3. 6 kap. 2 §,
4. 5 kap. 5 eller 6 §, eller
5. 5 kap. 7 § andra stycket i fråga om företagskort eller verkstadskort.
Sanktionsavgift enligt första stycket 2 eller 3 och avsnitt 3 i bilagan ska

påföras bara om kontrollmyndigheten inte har fått del av efterfrågade upp-

3 Senaste lydelse 2008:1288.

4 Senaste lydelse 2010:224.

5 Senaste lydelse 2007:216.

6 Senaste lydelse 2010:1117.

background image

3

SFS 2010:1620

gifter i sådan grad, eller om uppgifterna har varit så bristfälliga, att en före-
tagskontroll inte har kunnat genomföras. I fråga om den totala avgiftens stor-
lek för översträdelsen ska 10 kap. 3 § andra stycket 2 och tredje stycket till-
lämpas på motsvarande sätt.

8 §

7

I de fall som avses i 4, 5 eller 9 § ska sanktionsavgift påföras arbetsgi-

varen, om denne inte har gjort vad som har ankommit på honom eller henne
för att hindra överträdelsen. I de fall föraren brutit mot artikel 5, 6, 7 första
stycket, 8.1�8.6 eller 8.6 a första stycket i förordning (EG) nr 561/2006 eller
mot artikel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1�15.3, 15.5, 15.5 a, 15.7, 16.1 an-
dra stycket, 16.2 eller 16.3 första�tredje styckena i förordning (EEG) nr
3821/85 gäller arbetsgivarens ansvar även om förarens överträdelse av för-
ordningsbestämmelsen har begåtts i en annan stat inom EES eller i Schweiz.

Det som sägs i första stycket om arbetsgivare ska i stället gälla annan nä-

ringsidkare om överträdelsen skett i dennes transportverksamhet.

9 §

8

Sanktionsavgift ska påföras den förare som har brutit mot artikel 6, 7

första stycket, 8.1�8.6, 8.6 a första stycket eller 12 andra meningen i förord-
ning (EG) nr 561/2006, om överträdelsen har begåtts i en annan stat inom
EES eller i Schweiz och överträdelsen upptäcks i Sverige. Sanktionsavgift
ska inte påföras om en sanktion tidigare har beslutats för överträdelsen.

10 §

9

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-
brott eller om sanktionsavgift kan påföras enligt förordningen.

11 §

Den avgiftsskyldige ska helt eller delvis befrias från sanktionsavgift

om det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid prövning-
en av denna fråga ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgifts-

skyldige inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne
och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgifts-

skyldige varken kunnat eller bort förutse och inte heller kunnat påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle

inträffa.

10 kap.

2 §

10

Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 9 kap. 6�9 §§ prövas

av Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Innan sanktionsavgift påförs någon ska denne ges tillfälle att yttra sig.

3 §

11

Sanktionsavgift enligt 9 kap. 6�9 §§ ska påföras med de belopp som

anges i bilagan till denna förordning.

7 Senaste lydelse av tidigare 9 § 2010:224.

8 Senaste lydelse av tidigare 10 § 2010:224.

9 Senaste lydelse av tidigare 11 § 2009:1374.

10 Senaste lydelse 2009:1374.

11 Senaste lydelse 2009:1374.

background image

4

SFS 2010:1620

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt för flera överträdelser, får det

sammanlagda beloppet uppgå till högst

1. tiotusen kronor för en förare, och
2. tvåhundratusen kronor för en näringsidkare eller arbetsgivare.
Sanktionsavgift enligt andra stycket 2 får inte överstiga tio procent av nä-

ringsidkarens eller arbetsgivarens årsomsättning. �&rsomsättningen ska avse
omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett
under det första verksamhetsåret eller om uppgifter om årsomsättning annars
saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

5 §

12

Om den som enligt 9 kap. 9 § ska påföras sanktionsavgift inte har

hemvist i Sverige, ska en polisman vid vägkontrollen besluta om förskott för
sanktionsavgiften.

Förskottet ska betalas till polismyndigheten.

Verkställighet

11 §

13

När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft får det verk-

ställas enligt utsökningsbalken.

12 §

14

Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot

har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att be-
sluta om avgift har uppfyllts.

13 §

15

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har

verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

16 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 §,
2. verkställigheten av förordning (EEG) nr 3821/85, förordning (EG) nr

561/2006 och denna förordning, samt

3. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning en-

ligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter att Rikspolisstyrelsen har

hörts.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2009:1374.

13 Senaste lydelse av tidigare 11 § 2009:1374.

14 Senaste lydelse av tidigare 12 § 2009:1374.

15 Senaste lydelse av tidigare 13 § 2009:1374.

background image

5

SFS 2010:1620

Bilaga

Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6�9 §§

1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6�8 §§

�verträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA�

A�

M�

A

Besättning

A1

Artikel
5.1

Brott mot lägsta ålder för kon-
duktörer

2 000

B

Körtider

B1

Artikel
6.1

�verskriden daglig
körtid (9 timmar)
om en förlängning
till 10 timmar inte
medgetts

9 tim
<⬦<
10 tim

1 000

B2

10 tim
<⬦<
11 tim

2 000

B3

11 tim
<⬦

4 000

B4

�verskriden daglig
körtid (10 timmar)
om förlängning
medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

B5

11 tim
<⬦<
12 tim

2 000

B6

12 tim
<⬦

4 000

B7

Artikel
6.2

�verskriden körtid
per vecka

56 tim
<⬦<
60 tim

1 000

B8

60 tim
<⬦<
70 tim

2 000

B9

70 tim
<⬦

4 000

background image

6

SFS 2010:1620

B10

Artikel
6.3

�verskriden sam-
manlagd körtid un-
der två veckor i
följd

90 tim
<⬦<
100 tim

1 000

B11

100 tim
<⬦<
112 tim
30 min

2 000

B12

112 tim
30 min
<⬦

4 000

C

Raster

C1

Artikel 7 �verskriden oav-

bruten körtid

4 tim
30 min
<⬦
5 tim

1 000

C2

5 tim
<⬦<
6 tim

2 000

C3

6 tim
<⬦

4 000

D

Viloperioder

D1

Artikel
8.1�8.4

Otillräcklig dygns-
vila (mindre än 11
timmar) om reduce-
rad dygnsvila inte
har medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

D2

8 tim
30 min
<⬦<
10 tim

2 000

D3

⬦<
8 tim
30 min

4 000

D4

Otillräcklig reduce-
rad dygnsvila
(mindre än 9 tim-
mar) om reducerad
dygnsvila medgetts

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D5

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

background image

7

SFS 2010:1620

D6

⬦<
7 tim

4 000

D7

Otillräcklig uppdel-
ning av dygnsvilan
(mindre än 3 +
9 timmar)

3 tim +
(8 tim
<⬦<
9 tim)

1 000

D8

3 tim +
(7 tim
<⬦<
8 tim)

2 000

D9

3 tim +
(⬦<
7 tim)

4 000

D10

Artikel
8.5

Otillräcklig dygns-
vila (mindre än
9 timmar) vid multi-
bemanning

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D11

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D12

⬦<
7 tim

4 000

D13

Artikel
8.6

Otillräcklig vecko-
vila (mindre än
24 timmar)

22 tim
<⬦<
24 tim

1 000

D14

20 tim
<⬦<
22 tim

2 000

D15

⬦<
20 tim

4 000

D16

Otillräcklig vecko-
vila (mindre än
45 timmar) om re-
ducerad veckovila
inte har medgetts

42 tim
<⬦<
45 tim

1 000

D17

36 tim
<⬦<
42 tim

2 000

D18

⬦<
36 tim

4 000

D 19 Artikel

8.6 a

Otillräcklig vecko-
vila (mindre än 90
timmar) vid upp-
skjuten veckovila

84 tim
<⬦<
90 tim

1 000

background image

8

SFS 2010:1620

D20

76 tim
<⬦<
84 tim

2 000

D21

⬦<
76 tim

4 000

D22

Otillräcklig vecko-
vila (mindre än 69
timmar) vid upp-
skjuten veckovila
om reducerad
veckovila inte har
medgetts

65 tim
<⬦<
69 tim

1 000

D23

57 tim
<⬦<
65 tim

2 000

D24

⬦<
57 tim

4 000

E

Betalning och organisation av arbetet

E1

Artikel
10.1

Samband mellan lön
och tillryggalagda
sträckor eller trans-
porterad godsmängd

4 000

E2

Artikel
10.2

Inte organiserat ar-
betet, informerat fö-
rare och företagit
kontroll så att för-
ordning (EEG) nr
3821/85 och kapitel
II i förordning (EG)
nr 561/2006 följs

4 000

E3

Artikel
10.4

Inte tillsett att avta-
lade transporttids-
scheman är förenli-
ga med förordning
(EG) nr 561/2006

4 000

F

Skäl för avvikelse

F1

Artikel
12 andra
meningen

Inte iakttagit regler
om att ange skäl för
avvikelse från artik-
larna 6�9

1 000

(*) MA� = Mycket allvarlig överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse,
M� = Mindre överträdelse

background image

9

SFS 2010:1620

�verträdelser av förordning (EEG) nr 3821/85

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA�

A�

M�

G

Installation av färdskrivare

G1

Artikel
3.1

Ingen typgodkänd färdskrivare
har installerats och använts

4 000

H

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

H1

Artikel
14.1

Otillräckligt antal diagramblad

2 000

H2

Ej godkänd typ av diagramblad

2 000

H3

Otillräckligt med papper för ut-
skrifter

1 000

H4

Artikel
14.2

Inte iakttagit regler om att be-
vara, överlämna eller uppvisa
diagramblad, kopierade uppgif-
ter eller utskrifter för behörig
kontrolltjänsteman och sank-
tionsavgift enligt avsnitt 3 kan
inte påföras

4 000

H5

Artikel
14.4 a
tredje
stycket

Föraren har fler än ett giltigt fö-
rarkort

4 000

H6

Användning av ett förarkort som
inte är förarens eget giltiga kort

4 000

H7

Användning av ett förarkort som
är skadat eller vars giltighet har
gått ut

4 000

H8

Artikel
15.1

Användning av smutsiga eller
skadade blad eller förarkort, med
läsliga uppgifter

1 000

H9

Användning av smutsiga eller
skadade blad eller förarkort, med
oläsliga uppgifter

4 000

H10

Utebliven ansökan, inom
7 kalenderdagar, om ersättning
av förarkort som skadats, inte
fungerar på fullgott sätt, för-
kommit eller stulits

2 000

background image

10

SFS 2010:1620

H11

Artikel
15.2

Felaktig användning av diagram-
blad/förarkort

4 000

H12

Otillåtet avlägsnande av blad
eller förarkort, vilket påverkar
registreringen av relevanta upp-
gifter

4 000

H13

Otillåtet avlägsnande av blad
eller förarkort, vilket inte påver-
kar registreringen av uppgifter

1 000

H14

Användning av diagramblad
eller förarkort under en längre
tid än de är avsedda för, utan
försvunna uppgifter

1 000

H15

Användning av diagramblad
eller förarkort under en längre
tid än de är avsedda för, och
försvunna uppgifter

4 000

H16

Ingen manuell inmatning trots
att detta krävs

4 000

H17

Fel blad eller förarkort i fel kort-
plats (multibemanning)

4 000

H18

Artikel
15.3

Den tid som registrerats på bla-
det överensstämmer inte med
den officiella tiden i fordonets
registreringsland

2 000

H19

Felaktig användning av omställ-
ningsanordningen

4 000

I

Ifylld information

I1

Artikel
15.5

Efternamn saknas på diagram-
bladet

4 000

I2

Förnamn saknas på diagrambla-
det

4 000

I3

Datum då användningen av bla-
det inleddes eller avslutades sak-
nas

2 000

I4

Orten där användningen av bla-
det inleddes eller avslutades sak-
nas

1 000

I5

Registreringsnummer saknas på
diagrambladet

1 000

background image

11

SFS 2010:1620

I6

Vägmätarställning (start) saknas
på diagrambladet

2 000

I7

Vägmätarställning (slut) saknas
på diagrambladet

1 000

I8

Tid för fordonsbyte saknas på
diagrambladet

1 000

I9

Artikel
15.5 a

Symbolen för landet ej angiven i
färdskrivaren

1 000

I10

Artikel
15.7

Inte kunnat uppvisa förarkort,
diagramblad, manuell registre-
ring eller utskrift

4 000

J

Driftavbrott

J1

Artikel
16.1

Ej reparerad av en godkänd
montör eller verkstad

4 000

J2

Ej reparerad under resans gång

2 000

K

Utskrifter

K1

Artikel
16.2

Föraren för inte in all informa-
tion för de tidsperioder som inte
längre registreras när färdskriva-
ren inte är i funktion eller inte
fungerar på fullgott sätt

4 000

K2

Förarkortets nummer, namn eller
körkortsnummer saknas på ut-
skriften

4 000

K3

Underskrift saknas på utskriften

2 000

K4

Artikel
16.3

Förkommet eller stulet förarkort
har inte formellt rapporterats till
de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där stölden inträffa-
de

4 000

(*) MA� = Mycket allvarlig överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse,
M� = Mindre överträdelse

background image

12

SFS 2010:1620

�verträdelser av denna förordning

2. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 9 §

�verträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

L

Färdskrivarutrustning m.m.

L1

4 kap.
5 § andra
stycket

Inte undantagen transport efter
utebliven besiktning av färdskri-
varutrustning

4 000

L2

4 kap.
6 § andra
stycket

Inte undantagen transport då
färdskrivarutrustningen visats ha
brister

4 000

L 3

5 kap.
4 §

Fört fordon med färdskrivare
utan att inneha förarkort

4 000

L4

5 kap.
5 §

Användning av färdskrivarkort i
strid med förordning (EEG) nr
3821/85

4 000

L5

5 kap.
6 §

Inte upprättat förteckning över
innehavare av verkstadskort

4 000

L6

5 kap.
7 § andra
stycket

Inte anmält stulet eller förkom-
met företagskort eller verkstads-
kort till Transportstyrelsen

4 000

L7

6 kap.
2 § första
stycket

För sent utförd kopiering

1 000

L8

Inte iakttagit regler om att be-
vara och för behörig kontroll-
tjänsteman tillgängliggöra upp-
gifter från fordonsenhet och fö-
rarkort och sanktionsavgift en-
ligt avsnitt 3 kan inte påföras

4 000

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

Artikel 6

Inte iakttagit regler om kör-
tid

3 000

Artikel 7 första
stycket

Inte iakttagit regler om ras-
ter

3 000

Artikel 8.1�8.5

Inte iakttagit regler om
dygnsvila och annan vilo-
period

3 000

background image

13

SFS 2010:1620

3. Sanktionsavgifter då företagskontroll inte har kunnat genomföras

Artikel 8.6

Inte iakttagit regler om
veckovila

3 000

Artikel 8.6 a första
stycket

Otillräcklig veckovila vid
uppskjuten veckovila

3 000

Artikel 12 andra me-
ningen

Inte iakttagit regler om att
på färdskrivardiagramblad
eller på utskrift från färd-
skrivaren eller i sin tjänst-
göringslista redovisa avsteg
från förordningens bestäm-
melser

1 800

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
fordon som används i
transportverksamhet
som omfattas av för-
ordning (EG) nr 561/
2006

6 kap. 2 § andra
stycket

Inte iakttagit regler om att
bevara och för behörig kon-
trolltjänsteman tillgänglig-
göra uppgifter från fordons-
enhet och förarkort

20 000

Artikel 14.2 i förord-
ning (EEG) nr 3821/
85

Inte iakttagit regler om att
bevara, överlämna eller
uppvisa diagramblad, ko-
pierade uppgifter eller ut-
skrifter för behörig kon-
trolltjänsteman

20 000

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010