SFS 2010:1621 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

101621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:996) med instruk-

tion för Migrationsverket att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

1

Migrationsverket ska utöver vad som följer av 1 §

1. se till att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt samt att verksam-

heten bedrivs effektivt och med god kvalitet,

2. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så att förut-

sättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som föl-
jer av de uppgifter som Migrationsverket har,

3. i samband med uppföljningar och prognoser analysera faktorer som har

betydelse för genomförandet av verksamheterna inom migrationsområdet
och i det sammanhanget särskilt beakta omvärldsfaktorer,

4. vid genomförandet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och

mäns villkor,

5. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konse-

kvenserna för barn,

6. se till att myndighetens aktuella landinformation är offentligt tillgänglig

i den omfattning som är möjligt,

7. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

8. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra

skyddsbehövande,

9. fatta beslut om viseringspraxis,
10. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrations-

området,

11. bistå regeringen inom ramen för politiken för global utveckling samt
12. anmäla till Rikspolisstyrelsen om det i ett ärende hos Migrationsverket

framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigs-
förbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess verk-
samhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor
som rör terrorism.

1 Senaste lydelse 2009:1559.

SFS 2010:1621

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1621

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Migrationsverket får bedriva tjänsteexport och medverka i organiserat för-

valtningsbistånd på migrationsområdet.

Migrationsverket får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdeparte-

mentet) placera personal vid utlandsmyndigheterna i syfte att effektivisera
genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anders Kessling
(Justitiedepartementet)