SFS 2010:1624 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

101624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1980:578) om ordnings-

vakter ska ha följande lydelse.

2 §

2

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen

(1993:1617) och cirkusföreställningar,

2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,
3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv,

spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller

4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten

med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:125. bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 Senaste lydelse 1999:330.

SFS 2010:1624

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010