SFS 2010:1625 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

101625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 18 och 32 §§, 3 kap. 25 §

samt 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) ska ha följande lydelse.

2 kap.

18 §

Vid en offentlig tillställning får spritdrycker, vin, starköl eller andra

jästa alkoholdrycker drickas bara om det sker vid tillåten servering av sådana
drycker. Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som inte
får drickas vid tillställningen får inte heller förvaras i lokalen eller på plat-
sen.

Polismyndigheten får för särskilda fall medge undantag från första

stycket.

Den som bryter mot förbudet i första stycket är skyldig att på tillsägelse

lämna tillställningen.

32 §

I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin, starköl eller

andra jästa alkoholdrycker hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i
strid med 18 § eller med villkor enligt 16 § andra stycket första meningen
finns bestämmelser i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m.

En polisman får vid tillträdet till en offentlig tillställning liksom i lokalen

eller på platsen för tillställningen företa kroppsvisitation för att söka efter
spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker, om polismyndig-
heten inte har meddelat sådant undantag som sägs i 18 § andra stycket.
Kroppsvisitation får vidtas endast om det finns anledning att anta att den
som ska visiteras medför sådana drycker till tillställningen. Detsamma gäller
i fråga om en allmän sammankomst, om polismyndigheten enligt 16 § andra
stycket första meningen har meddelat villkor som innebär förbud mot förtä-
ring och förvaring av sådana drycker som sägs i 18 §.

3 kap.

25 §

2

Har en offentlig plats tagits i anspråk för varor eller någon annan

egendom i strid med bestämmelserna i 1 §, får egendomen förklaras förver-

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 Senaste lydelse 1994:1427.

SFS 2010:1625

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1625

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

kad, om det behövs för att förebygga fortsatt överträdelse och förverkandet
inte är oskäligt.

Vapen som har använts i strid med 6 § första eller andra stycket och am-

munition som är avsedd för vapnet, får förklaras förverkade efter vad som
kan anses skäligt.

Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första

eller andra stycket, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin, starköl eller andra

jästa alkoholdrycker hos den som förtär sådana drycker i strid med lokala fö-
reskrifter finns bestämmelser i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol-
haltiga drycker m.m.

4 kap.

4 §

Alkoholdrycker får inte förtäras inom ett trafikföretags område eller på

dess färdmedel. Detta gäller inte i fråga om förtäring av drycker vid tillåten
servering och inte heller om trafikföretaget för särskilt fall har medgett förtä-
ringen.

Med alkoholdrycker förstås sådana drycker som avses i 1 kap. 5 § alko-

hollagen (2010:1622).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Charlotte von Essen
Justitiedepartementet)