SFS 2010:1626 Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

101626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lotterilagen (1994:1000);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 och 32 §§ lotterilagen

(1994:1000) ska ha följande lydelse.

27 §

2

Tillstånd att anordna spel på värdeautomater i andra fall än som av-

ses i 26 § får ges, om

1. spelet anordnas i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om

det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) el-
ler i samband med bingospel,

2. värdet av spelarnas insats uppgår till högst 1/7 000 prisbasbelopp per

spel,

3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst etthundra gånger insatsen,
4. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,
5. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 85 procent av insatsernas

värde,

6. spelautomaterna kan kontrolleras genom tele- och databaserade kom-

munikationssystem,

7. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn eller något annat

kännetecken,

8. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för något an-

nat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för, och

9. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på

den plats där spelet ska bedrivas.

Tillstånd enligt första stycket får bara lämnas till ett spelföretag som ägs

av staten.

32 §

3

Tillstånd att anordna roulettespel och tärningsspel får ges, om

1. spelet anordnas i samband med
a) en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande an-

läggning,

b) hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serverings-

tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller om det ändå kan antas att spe-
let utan olägenhet kan anordnas i samband med verksamheten, eller

c) trafik på fartyg i internationell trafik,

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 Senaste lydelse 2001:1045.

3 Senaste lydelse 1996:1168.

SFS 2010:1626

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1626

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. värdet av spelarnas insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till

högst 1/6 000 prisbasbelopp,

3. värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till

högst 1/200 prisbasbelopp, och

4. den som söker tillstånd bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)