SFS 2010:1627 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.

101627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import m.m. ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt

med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för im-
port av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
3. fyra liter vin, och
4. sexton liter starköl.
Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in sprit-

drycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).
En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-
varor i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

I denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volympro-

cent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 Senaste lydelse 2008:1413.

SFS 2010:1627

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010