SFS 2010:1628 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

101628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

3 §

2

Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och pro-

dukter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa

dopningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithand-

skar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen

m.m.,

8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaks-
varor vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581),

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det

finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för män-
niskor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga,
att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för in-
förseln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och

utförsel av barnpornografi,

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor,

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 Senaste lydelse 2004:233.

SFS 2010:1628

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1628

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2004:228) om beskattning av

viss privatinförsel av tobaksvaror.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)