SFS 2010:1630 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

101630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

Alkoholdrycker får inte förtäras inom järnvägssystem. Förbudet gäller

inte i fråga om förtäring av drycker vid tillåten servering och inte heller om
ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare för särskilt fall har med-
gett förtäringen. Med alkoholdrycker förstås sådana drycker som avses i
1 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

SFS 2010:1630

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010