SFS 2010:1631 Lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister

101631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2007:592) om kassa-

register ska ha följande lydelse.

3 §

Skyldigheterna enligt denna lag gäller inte för den som

1. endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant be-

talning,

2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229)

för inkomst från sådan försäljning som avses i 2 §,

3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490),
4. säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distans-

avtal eller hemförsäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljnings-
lagen (2005:59),

5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan lik-

nande automat eller i en automatiserad affärslokal,

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000), eller

7. bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514)

om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Det i första stycket 7 angivna undantaget gäller inte den som enligt 8 kap.

1 § första stycket alkohollagen (2010:1622) har tillstånd för servering till
allmänheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

SFS 2010:1631

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010