SFS 2010:1632 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

101632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § marknadsföringslagen

(2008:486) ska ha följande lydelse.

29 §

2

En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-

störningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på närings-
idkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

� 7 §,
� 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12�17 §§,
� 18 §,
� 20 §, eller
� någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.
Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot någon av bestämmelserna i

� 14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 tobaks-

lagen (1993:581),

� 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),
� 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket samt

15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),

� 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299)

om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara
till andra än konsumenter.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare

som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Cecilia Bergman
(Integrations- och
(jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 Senaste lydelse 2010:719.

SFS 2010:1632

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010