SFS 2010:1633 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 20 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

20 §

Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alkohol-

lagen (2010:1622) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För ärenden som gäller tillstånd eller tillsyn och som har anhängiggjorts

före den 1 januari 2011 gäller 30 kap. 20 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

SFS 2010:1633

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010