SFS 2010:1635 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

101635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 § och

16 kap. 5 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

8 kap.

13 §

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker och tobaks-

varor finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 14 § tobakslagen
(1993:581).

15 kap.

5 §

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker och tobaks-

varor finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 14 § tobakslagen
(1993:581).

16 kap.

15 §

Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad tv-sändning från

ett programföretag etablerat i en annan EES-stat strider mot 6 kap. 2 § andra
stycket 1 eller 2 när det gäller produktplacering av alkoholdrycker eller
7 kap. 2 § när det gäller att program inte får sponsras av någon vars huvud-
sakliga verksamhet är att tillverka alkoholdrycker, får en behörig myndighet
i Sverige kontakta en behörig myndighet i den andra EES-staten för att upp-
mana programföretaget att följa bestämmelsen.

Detsamma gäller om en tv-sändning som nämns i första stycket strider

mot 8 kap. 7 eller 8 §, eller 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622).

Om programföretaget inte följer uppmaningen i första stycket, får myn-

digheten vidta åtgärder mot programföretaget enligt 16 kap. 10 §, 17 kap. 5
och 6 §§ samt 29 och 48 §§ marknadsföringslagen (2008:486) om program-
företaget i fråga har etablerat sig i landet i syfte att kringgå de strängare be-
stämmelser som skulle ha gällt om det var etablerat i det land vars myndig-
het ingriper. Myndigheten får inte vidta åtgärderna förrän den har underrättat
Europeiska kommissionen och den berörda medlemsstaten samt kommissio-
nen har fastställt att åtgärderna är förenliga med unionsrätten.

1 Bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

SFS 2010:1635

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1635

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Eka
(Kulturdepartementet)