SFS 2010:1636 Alkoholförordning

101636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Alkoholförordning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till alkohollagen

(2010:1622).

De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna

förordning.

2 §

En länsstyrelse ska på begäran av Statens folkhälsoinstitut lämna det

biträde som behövs vid handläggningen av ärenden och vid tillsyn enligt al-
kohollagen (2010:1622).

Länsstyrelsen ska underrätta Statens folkhälsoinstitut om förhållanden

som är av betydelse för Statens folkhälsoinstituts tillsyn.

Apoteks utlämnande eller försäljning av teknisk sprit

3 §

Apotek får förutom till annat apotek lämna ut eller sälja teknisk sprit

endast efter förskrivning eller rekvisition av behörig förskrivare. Förskriv-
ning eller rekvisition av teknisk sprit får endast avse utvärtes bruk eller des-
infektion av instrument eller laboratorieändamål i beställarens yrkesutöv-
ning.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om vem som är behörig att för-

skriva eller rekvirera teknisk sprit.

Bemyndiganden

4 §

Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska finnas i en anmälan enligt 5 kap. 5 § samt

8 kap. 3, 4, 6 eller 7 § alkohollagen (2010:1622),

2. kunskapsprov för erhållande av serveringstillstånd samt om undantag

från skyldigheten att avlägga sådant prov enligt 8 kap. 12 § alkohollagen,

3. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksam-

het med stöd av alkohollagen ska lämna för att myndigheten ska kunna be-
driva tillsyn enligt 9 kap. 1 § alkohollagen,

4. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillstånd som en kommun

har meddelat enligt 9 kap. 7 § alkohollagen,

5. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksam-

het med stöd av alkohollagen är skyldiga att lämna för att myndigheten ska
kunna föra statistik enligt 9 kap. 14 § alkohollagen,

SFS 2010:1636

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1636

6. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit (6 kap. 10 § 2

alkohollagen),

7. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall

denaturering får underlåtas (6 kap. 10 § 3 alkohollagen), och

8. handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som be-

hövs till skydd för liv och hälsa (6 kap. 10 § 4 alkohollagen).

Statens folkhälsoinstitut får, i andra fall än vad som anges i 3 § andra

stycket, meddela föreskrifter om vem som utöver vad som anges i 6 kap. 5 §
alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit (6 kap. 10 § 1 alkohollagen).

Bestämmelser om handläggning av ärenden om tillstånd m.m.

5 §

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom

fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommu-
nen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handlägg-
ningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om
skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen
har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig
ansökan har kommit och om innehållet i ett sådant bevis.

6 §

Om kommunen i ett ärende om serveringstillstånd begär att sökanden

ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett
visst tillståndskrav är uppfyllt, ska kommunen godta motsvarande dokument
från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kom-
munen får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt ko-
pia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska.

Underrättelseskyldighet

7 §

Statens folkhälsoinstitut ska på lämpligt sätt underrätta berörda läns-

styrelser, kommuner och polismyndigheter om beslut som institutet har fattat
i ärenden enligt alkohollagen (2010:1622).

8 §

Om en allmän domstol har funnit någon skyldig till brott mot 11 kap.

1, 4 eller 5 § alkohollagen (2010:1622) ska, när domen vunnit laga kraft, en
kopia av domen snarast sändas till Skatteverket.

Allmän förvaltningsdomstols dom eller slutliga beslut i mål avseende

alkohollagen ska, när domen eller beslutet vunnit laga kraft, sändas till Sta-
tens folkhälsoinstitut.

9 §

Skatteverket ska underrätta Statens folkhälsoinstitut om beslut om god-

kännande eller återkallelse av godkännande som avses i

1. 2 kap. 1 § första stycket eller 3 § första stycket alkohollagen

(2010:1622),

2. 4 kap. 1 § första stycket alkohollagen, och
3. 6 kap. 2 § alkohollagen.

background image

3

SFS 2010:1636

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om vilken

verksamhet som den som har ansökt om godkännande avser att bedriva.

10 §

Konsumentverket ska underrätta Statens folkhälsoinstitut om beslut

av större vikt som avser de särskilda bestämmelserna för marknadsföring av
alkoholdrycker i 7 kap. alkohollagen (2010:1622).

Avtal enligt 5 kap. 1 § alkohollagen

11 §

Det avtal som avses i 5 kap. 1 § fjärde stycket alkohollagen

(2010:1622) ska tillkännages genom att det kungörs i Svensk författnings-
samling (SFS).

Tillämpning av 7 kap. 9 § alkohollagen

12 §

Bestämmelsen i 7 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ska tillämpas på

främmande stat som är ansluten till Madridöverenskommelsen den 14 april
1891 angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande ursprungs-
beteckningar på handelsvaror eller som är medlem i Världshandelsorganisa-
tionen (WTO).

Informationstexter

13 §

Följande informationstexter ska användas i annonser i de fall som av-

ses i 7 kap. 7 § alkohollagen (2010:1622).

1. Alkohol kan skada din hälsa.
2. Alkohol är beroendeframkallande.
3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.
4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.
5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.
6. Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkohol-

påverkad.

7. Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet.
8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.
9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.
10. Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra

barn.

11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.

14 §

Informationstext som avses i 13 § ska

1. tryckas med typsnitt Helvetica i fet stil,
2. tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största

möjliga andel av det område som reserverats för den,

3. återges i svart färg på vit botten,
4. centreras på den yta där den trycks,
5. omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som reserve-

rats för informationstexten,

6. täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och
7. placeras horisontellt och på ett sätt som gör den lätt läsbar.

background image

4

SFS 2010:1636

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 då alkoholförordningen

(1994:2046) ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)