SFS 2010:1637 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

101637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 11, 14 och 22 §§ förordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

11 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan

påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid pröv-

ning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbild-
ningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänst-

göring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslu-

tar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utveck-
lingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i frå-
ga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdrags-
tagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd

att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i frå-

ga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge
tillstånd eller godkänna som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns bo-

ende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 § och 6 kap. 6–10 och 12–16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller la-
gen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

1 Senaste lydelse 2010:1077. Ändringen innebär bl.a. att punkten 10 upphävs.

SFS 2010:1637

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1637

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

11. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alko-

hollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet gäller,

12. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika eller förordningen (1968:70) med vissa
bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,

13. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuld-

saneringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller,

14. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskade-

lagen (1978:413), samt

15. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden om för-

mynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som över-
förmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten ut-
ser till förmyndare, god man eller förvaltare.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belast-

ningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter
enligt denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares
beslut om åtalsunderlåtelse samt om besöksförbud.

14 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–15

eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen
(2000:1281), lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastraff-
lagen (1968:64), tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
lagen (1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om för-
bud mot vissa hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller
9 kap. 1 eller 2 § vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre
lag ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket. Uppgifterna ska lämnas ut
för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare
enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på
energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om
skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt
på energi eller lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

22 §

3

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om be-

lastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller straff-
förelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,

2 Senaste lydelse 2006:56.

3 Senaste lydelse 2007:175.

background image

3

SFS 2010:1637

2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9

och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken, eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt 16 kap.

11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen
(1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första

stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2000:873)
om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barn-
omsorg ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §,
6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser
något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171)
om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap.
1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbal-
ken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om
straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medver-
kan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbal-
ken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska
utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden
där påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att av-
slöja brott. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter
om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funk-
tionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföre-
lägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap.
1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även
avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010